Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Wedstrijdschema
zat 26 jun - zat 3 jul - zon 8 aug - zon 15 aug - zat 21 aug - zon 22 aug - zon 29 aug

laat schema zien voor  22 mei | junior

Team Nr Tegen  reistijd Uitslag Loc 
 
M6E1  HC Bloemendaal M8E4      10:05 KG4  info
M8E4 speelt thuis, M6E1 uit. 8vs8 1/2 veld
M6E2  HC Bloemendaal M6E3      08:45 KG3  info
M6E2 speelt thuis, M6E3 uit. 8vs8 1/2 veld
M6E3  HC Bloemendaal M6E2      08:45 KG3  info
M6E2 speelt thuis, M6E3 uit. 8vs8 1/2 veld
M6E4  HC Bloemendaal M8E3      10:05 KG4  info
M8E3 speelt thuis, M6E4 uit. 8vs8 1/2 veld
 
M8E1  HC Bloemendaal MD6      11:25 KG4  info
MD6 speelt thuis, M8E1 uit.
M8E3  HC Bloemendaal M6E4      10:05 KG4  info
M8E3 speelt thuis, M6E4 uit. 8vs8 1/2 veld
M8E4  HC Bloemendaal M6E1      10:05 KG4  info
M8E4 speelt thuis, M6E1 uit. 8vs8 1/2 veld
 
MA2  HC Bloemendaal JB2      15:30 ABN AMRO KG1  info
MA2 speelt thuis en JB2 uit.
MA4  HC Bloemendaal MB7      16:10 KG4  info
MA4 speelt thuis en MB7 uit.
MA5  HC Bloemendaal MB4      15:40 KG3  info
MA5 speelt thuis en MB4 uit.
MB2  HC Bloemendaal MC1      13:55 ABN AMRO KG1  info
MB2 speelt thuis en MC1 uit.
MB3  HC Bloemendaal JB4      13:15 Zuidbroek KG2  info
JB4 speelt thuis en MB3 uit.
MB4  HC Bloemendaal MA5      15:40 KG3  info
MA5 speelt thuis en MB4 uit.
MB5  HC Bloemendaal JC5      14:35 KG4  info
MB5 speelt thuis en JC5 uit.
MB6  HC Bloemendaal JC4      14:05 KG3  info
MB6 speelt thuis en JC4 uit.
MB7  HC Bloemendaal MA4      16:10 KG4  info
MA4 speelt thuis en MB7 uit.
MC1  HC Bloemendaal MB2      13:55 ABN AMRO KG1  info
MB2 speelt thuis en MC1 uit.
MC2  HC Bloemendaal JD1      10:05 ABN AMRO KG1  info
MC2 speelt thuis en JD1 uit.
MC3  !Oefenwedstrijd MC4 en MD2      11:40 ABN AMRO KG1  info
Drieluik MC3 - MC4 - MD2
MC4  !Oefenwedstrijd MC3 en MD2      11:40 ABN AMRO KG1  info
Drieluik MC3 - MC4 - MD2
MC5  HC Bloemendaal MC6      13:00 KG4  info
MC5 speelt thuis en MC6 uit.
MC6  HC Bloemendaal MC5      13:00 KG4  info
MC5 speelt thuis en MC6 uit.
 
MD1  HC Bloemendaal JD2      16:25 Zuidbroek KG2  info
JD2 speelt thuis, MD1 uit.
MD2  !Oefenwedstrijd MC3 en MC4      11:40 ABN AMRO KG1  info
Drieluik MC3 - MC4 - MD2
MD3  HC Bloemendaal JD3      08:30 ABN AMRO KG1  info
JD3 speelt thuis, MD3 uit.
MD4  HC Bloemendaal MD5      08:30 Zuidbroek KG2  info
MD4 speelt thuis, MD5 uit.
MD5  HC Bloemendaal MD4      08:30 Zuidbroek KG2  info
MD4 speelt thuis, MD5 uit.
MD6  HC Bloemendaal M8E1      11:25 KG4  info
MD6 speelt thuis, M8E1 uit.
 
G1  !Oefenwedstrijd G2 en G3      09:50 KG3  info
Training G1/2/3
G2  !Oefenwedstrijd G1 en G3      09:50 KG3  info
Training G1/2/3
G3  !Oefenwedstrijd G1 en G2      09:50 KG3  info
Training G1/2/3
 
J6E1  HC Bloemendaal J8E4      08:45 KG4  info
J8E4 speelt thuis, J6E1 uit. 8vs8 1/2 veld
J6E2  HC Bloemendaal J6E3      08:45 KG3  info
J6E2 speelt thuis, J6E3 uit. 8vs8 1/2 veld
J6E3  HC Bloemendaal J6E2      08:45 KG3  info
J6E2 speelt thuis, J6E3 uit. 8vs8 1/2 veld
J6E4  HC Bloemendaal J8E3      08:45 KG4  info
J8E3 speelt thuis, J6E4 uit. 8vs8 1/2 veld
 
J8E1  HC Bloemendaal JD6      10:55 KG3  info
JD6 speelt thuis, J8E1 uit.
J8E3  HC Bloemendaal J6E4      08:45 KG4  info
J8E3 speelt thuis, J6E4 uit. 8vs8 1/2 veld
J8E4  HC Bloemendaal J6E1      08:45 KG4  info
J8E4 speelt thuis, J6E1 uit. 8vs8 1/2 veld
 
JA1  HC Bloemendaal JA2      14:50 Zuidbroek KG2  info
Beide teams worden gemixt.
JA2  HC Bloemendaal JA1      14:50 Zuidbroek KG2  info
Beide teams worden gemixt.
JB2  HC Bloemendaal MA2      15:30 ABN AMRO KG1  info
MA2 speelt thuis en JB2 uit.
JB3  HC Bloemendaal JC1      11:40 Zuidbroek KG2  info
JB3 speelt thuis en JC1 uit.
JB4  HC Bloemendaal MB3      13:15 Zuidbroek KG2  info
JB4 speelt thuis en MB3 uit.
JB5  HC Bloemendaal JC2      10:05 Zuidbroek KG2  info
JB5 speelt thuis en JC2 uit.
JC1  HC Bloemendaal JB3      11:40 Zuidbroek KG2  info
JB3 speelt thuis en JC1 uit.
JC2  HC Bloemendaal JB5      10:05 Zuidbroek KG2  info
JB5 speelt thuis en JC2 uit.
JC3  HC Bloemendaal JD4      12:30 KG3  info
JC3 speelt thuis en JD4 uit.
JC4  HC Bloemendaal MB6      14:05 KG3  info
MB6 speelt thuis en JC4 uit.
JC5  HC Bloemendaal MB5      14:35 KG4  info
MB5 speelt thuis en JC5 uit.
 
JD1  HC Bloemendaal MC2      10:05 ABN AMRO KG1  info
MC2 speelt thuis en JD1 uit.
JD2  HC Bloemendaal MD1      16:25 Zuidbroek KG2  info
JD2 speelt thuis, MD1 uit.
JD3  HC Bloemendaal MD3      08:30 ABN AMRO KG1  info
JD3 speelt thuis, MD3 uit.
JD4  HC Bloemendaal JC3      12:30 KG3  info
JC3 speelt thuis en JD4 uit.
JD6  HC Bloemendaal J8E1      10:55 KG3  info
JD6 speelt thuis, J8E1 uit.


HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda